WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN
Aktualności - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN Pliki - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN Artykuły - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN Forum - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN Kontakt - WANLAN - Kompendium wiedzy o sieciach, Sieci komputerowe , Ethernet , Fast Ethernet , Giga Ethernet , Token Ring , FDDI , WLAN , LAN , WAN

Autoryzacja

Użytkownik , Gość


 
Nie masz konta? Rejestracja
Sprawdz , co daje rejestracja.


Spis treści

Tematy Teoria:
Artykuły: !
Pliki: !
Linki:
Reklama:
Ksiega gości:
Forum:
Kontakt:

Online
Użytkownicy:
Goście:
Razem: 0

Ostatnio zarejestrowana


FIRMA WINDYKACYJNA
Okna drewniane
Drzwi drewniane
powstanie warszawskie
woodstock 2012
home.pl
Baseny ceny
Hosted by programuj.com

WebHat
Coding4Fun
Unknow Website - hack, teksty, faq, artyku3y, windows, linux
Guide C++
Hacking

Sonda


Jak podoba sie Tobie nowy design Wanlan i czy jest lepszy ni? poprzedni ?


Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie


zobacz wyniki
Liczba glosów:
0.
Strona główna \ Metody ISO/OSI w sieciach komputerowych - Środa, 21 marzec 2018 rok. 18:03

Model ISO/OSI w Sieciach komputerowychOrganizacja ISO opracowa a Model Referencyjny Po czonych Systemów Otwartych (model OSI � Open System Interconection) w celu u atwienia realizacji otwartych po czeń systemów komputerowych. Organizacja przep ywu danych podlega siedmiowarstwowemu modelowi czenia systemów otwartych, który zak ada przesy anie danych z aplikacji (programu) na jednym komputerze do aplikacji na drugim komputerze przez medium transmisyjne. Open oznacza, iż dwa dowolne systemy spe niające warunki standardu ISO mogą wzajemnie się komunikowa przy pomocy dowolnego medium transmisyjnego np. kabel miedziany, świat owód, droga radiowa, system satelitarny lub inny. Każda warstwa definiuje funkcję wykonywaną podczas przekazywania danych za pośrednictwem sieci między wspó pracującymi ze sobą aplikacjami. Inaczej mówiąc, model OSI dzieli zadanie przesy ania informacji między stacjami sieciowymi na siedem mniejszych zadań, składających się na poszczególne warstwy. Zadania te nie definiują konkretnego protoko u, czyli nie precyzują one dok adnie, jak dany fragment oprogramowania pe niący zadania jednej z warstw ma działa , ale tylko co - ma wykonywa .

Warstwa 1: warstwa fizyczna

Warstwa najniższa nazywana jest warstwą fizyczną. Jest ona odpowiedzialna za przesy anie strumieni bitów. Odbiera ramki danych z warstwy 2, czyli warstwy cza danych, i przesy a szeregowo, bit po bicie, ca ich strukturę oraz zawartoś przez medium transmisyjne. Jest ona również odpowiedzialna za odbiór kolejnych bitów przychodzących strumieni danych. Strumienie te są następnie przesy ane do warstwy cza danych w celu ich ponownego ukszta towania. W warstwie tej dzia ają karty sieciowe, koncentratory (huby), wzmacniaki (repeatery) i tranceivery.

Warstwa 2: warstwa łącza danych

Druga warstwa modelu OSI nazywana jest warstwą cza danych. Jak każda z warstw, pe ni ona dwie zasadnicze funkcje: odbierania i nadawania. Warstwa ta jest odpowiedzialna za upakowanie strumienia danych przychodzącego z warstwy fizycznej w tzw. ramki. Każda ramka zawiera adres nadawcy i odbiorcy. Pozwala to na zlokalizowanie komputera, dla którego informacja jest przeznaczona. Dodatkowo zapewnia niezawodnoś cza danych. Definiuje mechanizmy kontroli b dów w przesy anych ramkach - CRC (Cyclic Redundancy Check). Jest ona ściśle powiązana z warstwą fizyczną, która narzuca topologię np. Ethernet. W warstwie tej dzia ają sterowniki (drivery) kart sieciowych oraz mosty (bridge) i prze czniki (switche).

Warstwa 3: warstwa sieci

Warstwa sieci jest odpowiedzialna za określenie trasy transmisji między nadawcą, a odbiorcą. Warstwa ta nie ma żadnych wbudowanych mechanizmów korekcji b dów i w związku z tym musi polega na wiarygodnej transmisji końcowej warstwy cza danych. Warstwa sieci używana jest do komunikowania się z komputerami znajdującymi się poza lokalnym segmentem sieci LAN (np. przez sie rozleg WAN). Ramki przychodzące z warstwy drugiej otrzymują unikalny adres w ca ej sieci, dzięki czemu mogą zosta dostarczone do odleg ych systemów. Warstwa ta przetwarza informacje w porcjach zwanych pakietami. Ponadto odpowiedzialna jest za trasowanie (routing) pakietów w sieci, czyli wyznaczenie optymalnej trasy dla po czenia. W tej warstwie dzia a protokó IP wykorzystywany przez największą sie WAN � Internet. W warstwie sieciowej dzia ają routery i zarządzalne prze czniki.

Warstwa 4: warstwa transportowa

Warstwa ta pe ni funkcję podobną do funkcji warstwy cza w tym sensie, że jest odpowiedzialna za końcową integralnoś transmisji. Jednak w odróżnieniu od warstwy cza danych - warstwa transportu umożliwia tę us ugę również poza lokalnymi segmentami sieci LAN. Potrafi bowiem wykrywa pakiety, które zosta y przez routery odrzucone i automatycznie generowa żądanie ich ponownej transmisji. Warstwa transportu identyfikuje oryginalną sekwencję pakietów i ustawia je w oryginalnej kolejności przed wys aniem ich zawartości do warstwy sesji. W tej warstwie dzia a protokó TCP.

Warstwa 5: warstwa sesji

Piątą warstwą modelu OSI jest warstwa sesji. Jest ona rzadko używana; wiele protoko ów funkcje tej warstwy do cza do swoich warstw transportowych. Zadaniem warstwy sesji modelu OSI jest zarządzanie przebiegiem komunikacji, podczas po czenia miedzy dwoma komputerami. Przep yw tej komunikacji nazywany jest sesją. Warstwa ta określa, czy komunikacja może zachodzi w jednym, czy obu kierunkach. Gwarantuje również zakończenie wykonywania bieżącego żądania przed przyjęciem kolejnego.

Warstwa 6: warstwa prezentacji

Zapewnia t umaczenie danych, definiowanie ich formatu oraz odpowiednią sk adnię. Umożliwia przekszta cenie danych na posta standardową, niezależną od aplikacji. Rozwiązuje takie problemy, jak niezgodnoś reprezentacji liczb, znaków końca wiersza, liter narodowych itp. Odpowiada także za kompresję i szyfrowanie.

Warstwa 7: warstwa aplikacji

Najwyższą warstwą modelu OSI jest warstwa aplikacji. Pe ni ona rolę interfejsu pomiędzy aplikacjami użytkownika a us ugami sieci. Warstwę tę można uważa za inicjującą sesje komunikacyjne. W warstwie tej dzia ają protoko y HTTP, FTP, NNTP, TELNET, SMTP, POP3.

Autor: iRCOO

Czas generowania: 0.004 s.